Identificación de la sede

Segons la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic., la seu electrònica és aquella adreça disponible a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de les quals correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seues competències..

  • La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Benidorm està disponible en l'adreça d'Internet: https://benidorm.pre.tangrambpm.es/

  • A través de la Seu Electrònica d'esta organització es podran realitzar totes les actuacions, procediments i servicis competència d'esta organització i sotmesos a l'àmbit d'aplicació de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

  • La titularitat d'esta Seu Electrònica correspon a l'Ajuntament de Benidorm.

  • La gestió i administració de la Seu Electrònica d'esta organització correspon a l'Ajuntament de Benidorm.

  • Són responsables de la gestió, continguts i servicis posats a disposició dels ciutadans en la Seu Electrònica amb relació a un procediment, cada un dels òrgans competents per a la regulació del corresponent procediment. La responsabilitat es correspondrà amb les competències que cada un dels òrgans competents tinga atribuïdes per la legislació vigent.

  • La gestió dels continguts comuns de la Seu Electrònica i la coordinació amb la resta d'esta organització serà responsabilitat de l'Ajuntament de Benidorm.