Autoliquidacions

Descripció

Declaració, quantificació i pagament de l'import d'un tribut i altres ingressos:

 • Fiances en metàl·lic (excepte fiances per a activitats urbanístiques)
 • Precintat de máquinas/Verificación de nivells d'emissió sonora en activitats o vehicles:
  •  Precintat de màquines
  •  Verificació de nivells d'emissió sonora en activitats o vehicles
 • Expedició de documents:
  • Atestats policials
  • Validació de poders
  • Certificat convivència
  • Certificat empadronament no inscrits
  • Certificat verificació de dades 
  • Drets d'examen
  • Informe arrelament social inserció social
  • Informe vivenda adequada signes externs
  • Targeta d'armes
  • Altres expedients no tarifats expressament
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
  • (Amb caràcter general, l'emissió d'una autoliquidació pel concepte Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres comporta, al seu torn, l'emissió d'una autoliquidació pel concepte Atorgament de Llicència Urbanística)
 • Activitats urbanístiques, taxa atorgament llicències urbanístiques:
  • (Amb caràcter general, l'emissió d'una autoliquidació pel concepte Taxa per atorgament Llicència Urbanística comporta, al seu torn, l'emissió d'una autoliquidació pel concepte Impost sobre Construccions)
  • Informacions i certificacions urbanístiques
  • Llicències per a obres de nova planta o ampliació
  • Llicències per a obres de nova planta edificació aïllada (xalet)
  • Llicències per a obres menors
  • Modificacions de projectes que no afecten el pressupost
  • Obres per demolició
  • Obres per demolició
  • Fiança en metàl·lic per a garantir possibles afeccions a vials públics i infraestructures municipals (amb soterrani)
  • Fiança en metàl·lic per a garantir possibles afeccions a vials públics i infraestructures municipals (sense soterrani)
  • Fiança en metàl·lic per a garantir possibles afeccions a vials públics i infraestructures municipals (tant alzado/complementaria)
 • Taxa per connexió d'aigua
 • Taxa per connexió de clavegueram

Persones Fisiques Si

Empreses Si

En linia Si

Requereix certificat digital No

Tipus de recurs
 • Recurs de Reposició

Silenci Negatiu

Related procedures

Procedure categories
 • Tesorería

Iniciat per