Autoliquidacions

Descripció

Declaració, quantificació i pagament de l'import d'un tribut i altres ingressos:

* Fiances en metàl·lic (excepte fiances per a activitats urbanístiques)

* Precintat de máquinas/Verificación de nivells d'emissió sonora en activitats o vehicles:

- Precintat de màquines

- Verificació de nivells d'emissió sonora en activitats o vehicles

* Expedició de documents:

- Atestats policials - Validació de poders

- Certificat convivència

- Certificat empadronament no inscrits

- Certificat verificació de dades

- Drets d'examen

- Informe arrelament social inserció social

- Informe vivenda adequada signes externs

- Targeta d'armes

- Altres expedients no tarifats expressament

* Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

(Amb caràcter general, l'emissió d'una autoliquidació pel concepte Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres comporta, al seu torn, l'emissió d'una autoliquidació pel concepte Atorgament de Llicència Urbanística)

* Activitats urbanístiques, taxa atorgament llicències urbanístiques:

(Amb caràcter general, l'emissió d'una autoliquidació pel concepte Taxa per atorgament Llicència Urbanística comporta, al seu torn, l'emissió d'una autoliquidació pel concepte Impost sobre Construccions)

- Informacions i certificacions urbanístiques

- Llicències per a obres de nova planta o ampliació

- Llicències per a obres de nova planta edificació aïllada (xalet)

- Llicències per a obres menors

- Modificacions de projectes que no afecten el pressupost

- Obres per demolició

- Fiança en metàl·lic per a garantir possibles afeccions a vials públics i infraestructures municipals (amb soterrani)

- Fiança en metàl·lic per a garantir possibles afeccions a vials públics i infraestructures municipals (sense soterrani)

- Fiança en metàl·lic per a garantir possibles afeccions a vials públics i infraestructures municipals (tant alzado/complementaria)

* Taxa per connexió d'aigua

* Taxa per connexió de clavegueram


Persones Fisiques Si

Empreses Si

En linia Si

Requereix certificat digital No

Tipus de recurs
  • Recurs de Reposició

Silenci
Negatiu

Procedure categories
  • Tesorería

Iniciat per
  • a instància de part
  • per ofici