Accesibilidad

 • L'objectiu de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Benidorm (https://sede.benidorm.org) de l'Ajuntament de Benidorm és oferir tràmits accessibles per al ciutadà, de manera que, amb independència de si és o no discapacitat, de la seua edat o de si accedix a la Web des de tecnologies poc convencionals, puguen navegar per les pàgines sense trobar dificultats d'accés.

  Introducció

  L'Ajuntament de Benidorm s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

  La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://sede.benidorm.org

 • Situació de compliment

  Aquesta Seu és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat de l'aspecte que s'indica a continuació.

 • Contingut no accessible

  El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  1. Càrrega desproporcionada: no aplica.

  2. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

 • Preparació de la present declaració d'accessibilitat

  La present declaració va ser preparada el 19 de desembre de 2018.

  El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel mateix Ajuntament de Benidorm i mitjançant les eines que facilita l'Observatori d'Accessibilitat (https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/). En l'última avaluació efectuada, s'ha obtingut una puntuació mitjana de 9.97 punts. Última revisió de la declaració: 28 de febrer de 2020.

 • Observacions i dades de contacte

  Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018) com per exemple:

  • • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'este lloc web

  • • transmetre altres dificultats d'accés al contingut

  • • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

  • • a través del formulari de contacte que apareix en la primera pàgina o home page de benidorm.org o trucant al telèfon 96 585 55 00.

  Les comunicacions seran tractades pel Departament d'Informàtica i Comunicacions.

 • Procediment d'aplicació

  Hi ha un procediment de reclamació, d'acord amb el recollit en l'article 13 del RD 1112/2018, que trobarà en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d Benidorm, en l'adreça https://sede.benidorm.org/catalogo-de-servicios/INTACC/

 • Contingut opcional

  La política d'accessibilitat aplicada per l'Ajuntament de Benidorm està d'acord amb les exigències del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

  Així mateix, aquesta Seu incorpora els requisits del Reglament de 2 de desembre de 2016, publicat en el Butlletí Oficial de la Unió Europea la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.

  Aquesta Seu ha sigut certificat en l'última versió dels navegadors Microsoft Internet Explorer i Edge, Mozilla Firefox 45, Google Chrome i Safari. La utilització de navegadors diferents o de versions anteriors als esmentats és possible, si bé, no garantix una total i adequada visualització o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats. Poden descarregar-se actualitzacions o navegadors en les pàgines Web dels proveïdors d'esta mena de programaris.

  El conjunt de la Seu d'aquest lloc ha sigut auditada per a garantir el compliment del que es preveu en la versió 2.1 del WCAG, prioritat 1 i 2. L'Ajuntament de Benidorm desitja que l'accessibilitat es mantinga de manera permanent, i que no es perda amb les diferents modificacions que es realitzen al llarg del temps. Amb la finalitat de dur a terme un seguiment del compliment de la normativa d'accessibilitat, cada tres mesos es realitza una comprovació de l'accessibilitat de nivell AA mitjançant les eines que facilita l'Observatori d'Accessibilitat (https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/).

  La unitat responsable de l'accessibilitat web Ajuntament de Benidorm és el Departament d'Informàtica i comunicacions, designació realitzada mitjançant el Decret 2019/GENDEC-3088.

  Per a facilitar la navegació al nombre més gran de persones possible, el portal disposa d'un servici d'accessibilitat augmentada (en este moment, el producte "Insuit").