Reglament General de Protecció de Dades

Descripció

El Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) reconeix els drets d'accés, rectificació, supressió i oblit, limitació, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades.
Qualsevol titular de les dades pot dirigir-se a l'Ajuntament de Benidorm (Responsable del tractament) per a exercitar estos drets de forma gratuïta.
Estos drets es caracteritzen pel següent:
- S'exerciten pel titular de les dades, encara que també poden exercitar-se per un representant voluntari expressament designat.
- Si el titular de les dades es troba incapacitat o és menor d'edat, s'exercitaran pel seu representant legal, havent-hi d'acreditar tal condició.
- El seu exercici és gratuït sense que puga suposar un ingrés addicional per al responsable del fitxer davant els quals s'exercisquen.
Quan les sol·licituds siguen excessives i infundades, el responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l'interessat un cànon raonable basat en els costos administratius afrontats per a facilitar la informació o la comunicació o realitzar l'actuació sol·licitada.
- Si el responsable disposa de servicis per a l'atenció al públic o reclamacions, poden exercitar-se a través d'estos servicis.
- També pots exercitar els teus drets davant l'encarregat del tractament si este i el responsable així ho han acordat.

A continuació, expliquem breument en què consistix cadascun dels drets:

DRET D'ACCÉS:
L'interessat tindrà dret a conéixer quines dades de caràcter personal teues estan sent tractades per l'Ajuntament de Benidorm, les finalitats del tractament, categories de les dades, destinataris de les dades, és a dir, si es van comunicar a un tercer, etc.
El Responsable facilitarà una còpia de les dades personals objecte del tractament.
Quan l'interessat present la sol·licitud per mitjans electrònics, llevat que este sol·licita que es facilite d'una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic comú.
És independent del dret d'accés a la documentació en un procediment administratiu quan s'ostenta la condició d'interessat, regulat per la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DRET DE RECTIFICACIÓ:
L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda de l'Ajuntament de Benidorm la rectificació de les dades personals inexactes que el concernisquen. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat tindrà dret al fet que es completen les dades personals que siguen incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

DRET DE SUPRESSIÓ I OBLIT:
L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concernisquen, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concórrega alguna de les circumstàncies del RGPD, destacant les següents:
- les dades personals ja no siguen necessaris en relació amb les finalitats per a les quals varen ser arreplegades o tractades d'una altra manera;
- les dades personals hagen sigut tractats il·lícitament;
- les dades personals hagen de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establida en el Dret de la Unió o dels estats membres que s'aplique al responsable del tractament.

En el RGPD també es reconeix el nou dret a l'oblit aplicat a l'entorn en línia, i especialment als cercadors en Internet. Tal dret té com a fi impedir la difusió d'informació personal a través d'internet quan la seua publicació no complix els requisits d'adequació i pertinència previstos en la normativa. En concret, inclou el dret de supressió de qualsevol enllaç a eixes dades personals, o qualsevol còpia o rèplica d'estos.
Pots exercitar-ho davant els cercadors sense necessitat d'acudir a la font original de publicació.
Si es contempla la teua pretensió, la informació no apareixerà en els resultats de cerques, però seguirà publicada en la font original.

DRET DE LIMITACIÓ:
L'interessat tindrà dret a obtenir de l'Ajuntament de Benidorm la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions següents:
a) l'interessat impugne l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeta al responsable verificar l'exactitud d'estos;
b) el tractament siga il·lícit i l'interessat s'opose a la supressió de les dades personals i sol·licite en el seu lloc la limitació del seu ús;
c) el responsable ja no necessite les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessite per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
d) l'interessat s'haja oposat al tractament en virtut de l'article 21. 1 del RGPD mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.
DRET DE POTABILITAT (?????? No serà portabilitat?):
L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbisquen, que haja facilitat a l'Ajuntament de Benidorm, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho impedisca el responsable al qual li'ls /els hi haguera facilitat, quan:
- el tractament estiga basat en el consentiment o en un contracte, en els supòsits concrets del RGPD.
- el tractament s'efectue per mitjans automatitzats.

DRET D'OPOSICIÓ:
L'interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seues dades personals:
- Quan per motius relacionats amb la seua situació personal, ha de cessar el tractament de les seues dades llevat que s'acredite un interés legítim, o siga necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions.
- Quan el tractament tinga per objecte el màrqueting directe.

DRET A NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALITZADES:
L'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics o l'afecte.
S'exceptua l'anterior quan:
- Siga necessari per a la celebració o execució d'un contracte.
- Estiga permés pel Dret de la UE o dels Estats membres, amb mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats del titular de les dades.
- Existisca consentiment explícit del titular de les dades.


Qui pot Sol·licitar

El titular de les teues dades de caràcter personal, o per un representant voluntari expressament designat i autoritzat pel titular.
Si el titular de les dades es troba incapacitat o és menor d'edat, s'exercitaran pel seu representant legal, havent d'acreditar tal condició.Persones Fisiques Si

Empreses No

Termini Presentació

El titular de les dades podrà sol·licitar el seu dret en qualsevol moment.Documentació que cal aportar

Relacionem a continuació els documents comuns a presentar en tots els drets:
- Petició dirigida al responsable que posseïsca les teues dades personals.
- Fotocòpia del DNI o passaport o un altre document vàlid que t'identifique.
- També pots usar la signatura electrònica en comptes del DNI.
- Si els exercites a través d'un representant, document o instrument electrònic que acredite la representació.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Direcció a efectes de notificacions, data i la teua signatura.
- Documents acreditatius de la petició, si foren necessaris.
En el model de sol·licitud es concretarà la documentació addicional per a cadascun dels drets.


En linia Si

Requereix certificat digital Si

Passos a seguir

L'interessat haurà de:
- Emplenar el formulari d'exercici de drets, seleccionant el dret que desitja exercitar.
- Adjuntar la documentació requerida en cadascun dels drets.Termini resolució

L'Ajuntament de Benidorm haurà de respondre a la sol·licitud en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud.
Este termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.
L'Ajuntament de Benidorm informarà l'interessat de qualsevol d'estes pròrrogues en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.


Órgan que resol
L'Agència Espanyola de Protecció de Dades és l'autoritat de control competent.

Normativa

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL RELATIU A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES FÍSIQUES PEL QUE FA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I A LA LLIURE CIRCULACIÓ D'ESTES DADES I PER EL QUAL ES DEROGA LA DIRECTIVA 95/46/CE (REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES).


Tipus de recurs (descripció)

L'interessat podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en cas que el Responsable del tractament (Ajuntament de Benidorm) no responga a les sol·licituds en termini o la resposta és insatisfactòria.


Attached documents

Iniciat per
  • a instància de part